Ib nrab hnub Pre-Kindergarten Pub Dawb
Tuaj cuv npe hnub no!

Cuv npe rau ib nrab hnub pre-kindergarter pub dawb tom cov tsev kawm ntawv:

 • Birch Grove Elementary School for the Arts
 • Crest View Elementary
 • Edinbrook Elementary
 • Fair Oaks Elementary
 • Garden City Elementary
 • Palmer Lake Elementary
 • Park Brook Elementary
 • Zanewood Community School – Science, Technology, Engineering, Arts and Math (STEAM)

Ib Nrab Hnub Qib Pre-Kindergarten Pub Dawb 

Peb cov ib nrab hnub pre-kindergarten pub dawb kev pab cuam yog rau cov menyuam muaj 4 thiab 5 xyoos sib ntsib rau txhua hnub. Peb muaj ntau yam kev kawm xws li ua nrog tej tes thiab kev xav, thiab cov ntaub ntawv kawm uas yuav npaj koj tus me nyuam rau kev kawm tau zoo nyob rau hauv kindergarten thiab rau yav tom ntej.

Cov hoob kawm uas muaj meyuam tsis coob yuav pab tau koj tus meyuam zoo dua vim muaj cov xibfwb txawj pab txhawb nws txoj kev kawm. Muaj tsheb thauj cov meyuam uas nyob 0.8 mile los yog deb tshaj ntawm lub tsev kawm ntawm.

Qhov ib nrab hnub pre-kindergarten pub dawb kev pab cuam kawm ntawv no yog ib qho tshwj xeeb los ntawm cov nyiaj txiag nyob rau hauv xeev Minneasota, uas tau pom txoj kev kawm zoo.

Cov ib nrab hnub pre-kindergarten pub dawb kev pab cuam muaj nyob rau tom cov tsev kawm ntawv no:

 • Birch Grove
 • Crest View
 • Edinbrook
 • Fair Oaks
 • Garden City
 • Palmer Lake
 • Park Brook
 • Zanewood-STEAM

Yuav Muaj Dab Tsi Tshwm Sim Nyob Rau Hauv Pre-Kindergarten

Yuav muaj ntau yam txawv ua lossis kev kawm rau ntawm cov tsev kawm ntawv, ntawm ib hnub kev kawm yuav zoo xws li:

 • Muaj kev sib tham yav sawv ntxov/kev txais tos
 • Nyeem ntawv ua kev
 • Noj tshais (noj rau sawv ntxov)
 • Muab sijhawm rau cov menyuam kawm ntau yam ntawv thiab los ua ib pab pawg me kawm ntawv
 • Khiav, dhia, thiab uasi (exercise)
 • Los kawm ntawv ua ib pab ib pawg
 • Mus tom lub tsev kawm ntawv qiv ntawv thiab siv chav fais fab (computer)
 • Noj khoom txom ncauj (yav tav su)

Kuv tus menyuam yuav kawm dab tsi nyob rau hauv chav Pre-Kindergarten?

Nyob rau hauv pre-kindergarten, cov ntaub ntawv kawm yuav npaj koj cov menyuam rau kev kawm tau zoo nyob rau hauv kindergarten thiab rau yav tom ntej. Hauv qab no yog ob peb yam ntxwv uas cov meyuam yuav kawm nyob rau hauv pre-kindergarten:

Paub yus tus kheej & Pab Muaj Qhov Sib Raug Zoo Nrog Sawv Daws

 • Qhia cov tswv yim, kev xav, thiab kev xav tau kev pab
 • Qhia txog kev tswj yus tus kheej
 • Siv lus thiab lwm cov tswv yim los daws kev tsis sib haum

Lej (Math)

 • Siv lej suav khoom ua piv txwv ib-toj-ib
 • Theej tawm cov yooj yim qauv

Kawm Hais Lus/Sau Ntawv Thiab Nyeem Ntawv (Language & Literacy)

 • Txuas cov npe ntawv nrog cov suab
 • Twv seb yuav tshwm sim licas nyob rau hauv ib zaj dab neeg, thiab tham txog zaj dab neeg lossis kos duab txog
 • Cwj kom tau cov suab nrov tib yam

Kev Kawm Science

 • Nug cov lus nug thiab nrhiav cov lus teb los ntawm kev tshawb kawm

Kev Kawm Txog Yus Lub Cev Kev Uasi (Physical Education)

 • Muaj kev txuas lossis kev cog tau zoo thiab tshwm sim tau los ntawm kev qoj zog/tes taw
 • Siv kev qoj zog thiab tes taw los ua ke

Hnub kawg ntawm kev cuv npe thiab kev xaiv npe pib

Cuv npe ua ntej lub 12 hlis, tim 31
Birch Grove Elementary School for the Arts
(kev sau npe rau magent tsev kawm ntawv nws muaj nws)

Birch Grove Elemtary School rau Art yog ib lub Magnet school nrog daim ntawv cuv npe kawg txawv. Cuv npe rau Birch Grove ua ntej hnub kawg ntawm December 31, 2018. Daim ntawv cuv npe online nyob ntawm www.nws.k12.mn.us/magnet-lottery.html.

Yog muaj lus noog mus ntxiv los yog xav tau kev pab txog ntawm kev cuv npe rau magnet school, Hu rau Northwest Suburban Integration School District ntawm 763-450-1303.

Note: Pre-Kindergarten uas muaj cov nusmuag hlob uas kawm Birch Grove yuav tau cuv npe nrog Magnet school application.

Qhia Txog Birch Grove
Nyob rau Birch Grove, txoj kev kawm muaj feem tshuam nrog hoob K-5 yog xws li Music, Dance, Drama, Visual arts. Art-rich elective thiab art troupes muaj kev txhawb qa tus meyuam los kawm rau peb lub tsev kawm ntawv txoj kev nyiam Art.

Sau npe ua ntej lub 1 hlis, tim 15
Crest View, Edinbrook, Fair Oaks, Garden City, Palmer Lake, Park Brook, Zanewood

Yog kev cuv npe puv lawm, peb yuav tau rho npe xaiv lawm xwb.

Kev rho npe yog dabtsi?
Nco qab tias koj yuav tau xa koj tus meyuam daim ntawv cuv npe ua ntej January 15. Peb thiab li kam rho nws lub npe ua ntej. Thaum rho npe tiav lawm, cov tsis raug xaiv yuav tau raug rho npe dua los yog muab nyob rau daim ntawv tos. Lub caij nyoog koj xa daim ntawv cuv npe yuav pab txoj kev xaiv ntawm daim ntawv tos.

Lus qhia: Cov meyuam uas nyob ze rau lub tsev kawm ntawv yuav yog cov raug xaiv ua ntej rau kev kawm.

Tom qab September 15, cov ntawv cuv npe yuav raug xaiv los ntawm kev muaj qhib rau cov:

 • Meyuam uas nyob ze ntawm lub tsev kawm ntawv
 • Meyuam uas raug xaiv rau lwm lub tsev kawm los yog cov meyuam uas nyob deb tshaj daim lub school district

Rau kev cuv npe, ntawm no yog kev pab xaiv meyuam mus ntxiv yog nws tsis raug xaiv thaum xub pib thawj

 1. Nusmuag- Yog tus meyuam muaj nusmuab hlob kawm ua ntej lawm
 2. Kev zov meyuam- Yog koj qhov kev zov koj tus meyuam nyob ntawv lub tsev kawm
 3. Ua haujlwm- Yog koj ua haujlwm rau lub school district

Cov kev pab no yuav qhia tsis tau meej hais tias koj tus meyuam yuav raug xaiv. Kev kawm nws yeej muaj meyuam kawm puv lawm.

Cov Tsev Kawm Ntawv Chaw Nyob Rau Cov Ib Nrab Hnub Pre-Kindergarten Pub Dawb

Birch Grove Elementary School for the Arts
4690 Brookdale Dr., Brooklyn Park   |   763-561-1374
Morning session: 9:30 a.m. – 12 p.m.   |   Afternoon session: 1:30 p.m. – 4 p.m.
Dr. Ronald Salazar, Principal

Crest View Elementary
8200 Zane Avenue N., Brooklyn Park   |   763-561-5165
Morning session: 8:50 a.m. – 11:20 a.m.   |   Afternoon session: 12:50 p.m. – 3:20 p.m.
Shawn Stibbins, Principal

Edinbrook Elementary
8925 Zane Avenue N., Brooklyn Park   |   763-493-4737
Morning session: 8:50 a.m. – 11:20 a.m.   |   Afternoon session: 12:50 p.m. – 3:20 p.m.
Aaron Krueger, Principal

Fair Oaks Elementary
5600 65th Ave. N, Brooklyn Park   |   763-533-2246
Morning session: 9:30 a.m. – 12 p.m.   |   Afternoon session: 1:30 p.m. – 4 p.m.
Sara Looby, Principal

Garden City Elementary
3501 65th Ave. N, Brooklyn Center   |   763-561-9768
Morning session: 9:30 a.m. – 12 p.m.   |   Afternoon session: 1:30 p.m. – 4 p.m.
David Branch, Principal

Palmer Lake Elementary
7300 W. Palmer Lake Dr., Brooklyn Park   |   763-561-1930
Morning session: 8:50 a.m. – 11:20 a.m.   |   Afternoon session: 12:50 p.m. – 3:20 p.m.
Sarah Schmidt, Principal

Park Brook Elementary
7400 Hampshire Ave. N, Brooklyn Park   |   763-561-6870
Morning session: 8:50 a.m. – 11:20 a.m.   |   Afternoon session: 12:50 p.m. – 3:20 p.m.
Scott Taylor, Principal

Zanewood Community School
7000 Zane Ave. N, Brooklyn Park   |   763-561-9077
Morning session: 9:30 a.m. – 12 p.m.   |   Afternoon session: 1:30 p.m. – 4 p.m.
Adrain Pendelton, Principal

Enrollment Center
7051 Brooklyn Boulevard, Brooklyn Center, MN 55429   |   763-585-7350
Hours: M-F, 7:30 a.m. to 3:30 p.m.
www.district279.org/enrollment

Cov Hnub No Tseem Ceeb Heev

Cuv npe tam sim no! Muaj lus nug? Hu rau 763-585-7350 los yog e-mail enrollmentcenter@district279.org

December 31, 2018
Kev rho npe zauv ib xaus rau Birch Grove
Yog koj xav cuv koj tus meyuam rau Birch Grove Elemantary school for the Arts, Cuv npe un netj Dec. 31 thiaj li raug xaiv los rho npe rau zauv ib. Cuv npe ntawm www.nws.k12.mn.us/magnet-lottery.html.

Caij Ntuj No 2020
Nav maim koj tus meyuam rau kev soj ntsuam xyuas nws txoj kev kawm
Kev soj ntsuam meyuam muaj qib pub dawb rau meyuam hnub nyoog peb xyoos txog tsib xyoos. Kev soj ntsuam myuam muaj feem tshuam xws li kuaj qhov muag, kuaj pob ntseg, this kev loj hlob ntawm tus meyuam. Muaj kev kuaj mob thiab ntsib tus meyuam tsev neeg txog ntawm tus meyuam txoj kev pab tom ntej. Thov hu rau 763-391-8777 yog koj xav teem sijhawm rau lawv soj ntsuam koj tus meyuam los yog teem sijhawm online ntawm www.district279.org/screeningapt.

January 15, 2020
Kev rho npe zauv 1 xaus rau cov tsev kawm ntawv Crest View, Edinbrook, Fair Oaks, Garden City, Park Brook, Palmer Lake this Zanewood
Cuv npe ua ntej Jan. 15 thiaj li yuav raug xaiv los rho npe kawm rau cov tsev kawm ntawm uas muaj li hais. Xa daim ntawv cuv npe tuaj thaum tsev kawm ntawv tseem qhib. Lub tsev kawm ntawv twg los yeej tau. Koj xa los yog email tau rau Enrollment Center, 7051 Brooklyn Boulevard, Brooklyn Center, MN, 55429.

March 6, 2020
Kev rho npe zauv ob xaus

May 1, 2020
Kev rho npe zauv peb xaus

Caij Ntuj Sov 2020
Yuav tau xam tshuaj rau koj tus meyuam
Lub nroog txoj cai yog yuav tau muaj ntawb ntawv qhia tias cov meyuam pre-kindergartenders tau xam tshauj los tiv thaiv cov mob xws li Hepatits A thiab B; Diphteria, Tetanus, Petussis (DTaP/DT); Measles, Munps, Rubella (MMR); Polio, Pneumonia, Varicella (Chicken pox); thiab Hib. Yog muaj lus noog txog kev xam tshuaj los yog tsev xam tshuaj dawb, Hu rau Enrollment Center ntawm 763-585-7350.

Npaj saib ntawb ntawv txog kev xa meyuam mus kawm ntawv thiab Open House!
Siv lub sijhawm caij ntuj sov los nrog koj tus meyuam nyeem ntawv thiab npaj nws rau ntawm tsev kawm ntawv pib. Lub asthiv kawg ntawv August, peb mam li xa cov ntawv qhia tias tus meyuam yuav caij school Bus los tsis caij.

*Peb txais ntawb ntawv txwv tsispub  xam tshuaj vim muaj lwm yam mob thiab yog koj tseeg tias tej yog no ua tsis yog ntawm koj txoj kev tseeg.